Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie


I. Postanowienia ogólne

Art. 1. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka zwane w dalszym ciągu niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1980 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).

Art. 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów a obszarem działalności jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3.

 1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

II. Cele i środki działania

Art. 4.

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej szkół, w tym w  wspomaganie talentów uzdolnionych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzów.
 2. W zakresie potrzeb uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Radą Rodziców, która zgłasza do Zarządu umotywowane wnioski w tym zakresie.

Art. 5.

 1. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności:
  1. edukacyjnej, kulturalnej,
  2. wychowawczej,
  3. upowszechniania krajoznawstwa i wypoczynku,
  4. krzewienia kultury fizycznej i sportu,
  5. rozwijającej świadomość narodową i obywatelską,
  6. współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na terenie miasta Chorzów, oraz Radą Rodziców Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie,
  7. wydawniczej,
  8. charytatywnej.
 2. Działalność wymieniona w ust.1 jest prowadzona w ramach działalności pożytku publicznego i wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.
 3. Działalność wymieniona w ust.1, pkt.1), 3), 4) jest prowadzona odpłatnie,
 4. Działalność wymieniona w ust.1 pkt.2), 5), 6), 7) i 8) jest prowadzona nieodpłatnie.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 6. 

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, z tym że nie mogą oni stanowić większości w Zarządzie Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia mogą być też małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lecz bez prawa do głosowania na walnym zebraniu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłosiła chęć przystąpienia do Stowarzyszenia,
 3. zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 7.

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd,
 3. noszenia odznaki stowarzyszenia,

Art. 8.

Każdy członek ma obowiązek:

 1. popierania działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. propagowania haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
 4. regularne opłacania składek członkowskich.

Art. 9.

Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. utratę zdolności do czynności prawnych,
 3. wykreślenie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przyjętą zwykłą większością głosów za prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia,
 4. śmierć członka,
 5. nieopłacanie składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy.

Art. 10.

Od decyzji o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia albo wykreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłane listownie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia zainteresowanego przez Zarząd.


IV. Władze Stowarzyszenia

Art. 11.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Art. 12.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Art. 13.

Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, nie później niż przed dniem 31 maja.

Art. 14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wysłuchanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z całorocznej działalności i ich ocena,
 2. wysłuchanie sprawozdania komisji Rewizyjnej i udzielenie Zarządowi absolutorium,
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia n następny rok,
 4. zmiana Statutu Stowarzyszenia,
 5. wybór władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrzenie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia,
 7. rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządu w sprawach członkowskich,
 8. decydowanie we wszystkich sprawach, których statut nie przekazał kompetencji innym organom Stowarzyszenia,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji Stowarzyszenia,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu i ich uiszczania.

Art. 15.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

 1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
 2. z inicjatywy Zarządu,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia.

Art. 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

Art. 17. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może być wykonywane wyłącznie osobiście.

Art. 18. Pisemne zawiadomienie lub mailowe, z podaniem miejsca i porządku obrad każdego walnego Zgromadzenia, rozsyła Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu winno zawierać ponadto informację na czyje żądanie jest ono zwołane i w jakiej sprawie.

Art. 19.

 1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania, zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie, które podejmuje uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia. Drugi termin Walnego Zgromadzenia odbędzie się po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny zwołania pierwszego terminu
 2. Uchwały  Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Zmiany Statutu, rozwiązanie lub likwidacja Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały większością 2/3 głosów.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o której mowa w art.14.9 wskazuje jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 20.

Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia jest jawne, z wyłączeniem przypadku głosowania nad składem osobowym władz Stowarzyszenia. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

Art. 21.

 1. Zarząd Stowarzyszenia liczy 6 osób, które ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd może w trakcie trwania kadencji dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu.
 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
 3. Ustępujący członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie.

Art. 22.

Zarząd winien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów oraz powiadomić właściwy sąd rejestrowy o wszelkich zmianach w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Art. 23.

 1. Do zakresu działań Zarządu należy:
  1. kierowanie sprawami Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  4. sporządzanie sprawozdań rocznych, bilansu i rachunku wyników oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji,
  5. administracja majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  7. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.
 2. Zarząd na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący lub jego Zastępca wspólnie z innym członkiem Stowarzyszenia.

Art. 24.

Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 Art. 25. 

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w czteroletnią kadencję w liczbie od 3 do 5 osób, które wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą wchodzić w skład organów wykonawczych Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r., o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr. 26 poz.206 z późn. zm.)

Art. 26.

 1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
 2. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, że szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
 4. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem i udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego składu Komisji.

V. Majątek i fundusze

Art. 27.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.
 2. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
  1. z darowizn, zapisów i dotacji,
  2. z organizowanych przez Stowarzyszenie imprez,
  3. składek członkowskich
  4. z majątku stowarzyszenia,

Art. 28. 

Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli–zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywania go na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania go na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art. 29.

Fundusze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Art. 30.

Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia w tym dotyczących  praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

Powyższy jednolity Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie został przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Nr 1/06/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.