Info

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół SŁOWAKA zaprasza na coroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół SŁOWAKA, które odbędzie się dnia 28 maja 2018 o godz.18.00 – pierwszy termin.

W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania zwołane zostanie Walne Zebranie w drugim terminie na dzień 28 maja 2018 na godz. 18.15 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Przyjaciół Słowaka
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2017,
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2017
 • Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, komisji rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Koła absolutorium,
 • Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2018
 • Dyskusja nad planem działalności Stowarzyszenia,
 • Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla niepełnoletnich członków Stowarzyszenia,
 • Wolne wnioski,
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, którzy zapomnieli o obowiązku zapłacenia składek członkowskich, że nasza składka od wielu lat nie uległa zmianie i wynosi 5 zł miesięcznie i można ją zapłacić na konto bankowe:

ING BSK nr 81 1050 1243 1000 0022 0696 9467