Info Nowość

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA W CHORZOWIE

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku o godzinie 17.30 (pierwszy termin).
W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania drugi termin zostaje wyznaczony, zgodnie z zapisem w Statucie, na godzinę 17.45 w tym samym dniu.
Posiedzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Sali gimnastycznej I Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie z zachowaniem obowiązującego w danym dniu reżimu sanitarnego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Przyjaciół Słowaka i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 7. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, Komisji rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium
 8. Przedstawienie planu działalności na rok 2021
 9. Dyskusja nad planem działalności
 10. Przedstawienie koniecznych zmian w Statucie Stowarzyszenia dotyczących spraw przyznawania stypendiów, tj.:
  1. zmiana wysokości minimalnej kwoty na jednego członka rodziny w przypadku przyznawania stypendium dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej
  2. zmiana przyznawania stypendium z miesięcznego na jednorazowe (przyznawane raz na semestr)
  3. dopuszczenie na określonych warunkach przyznania stypendiów dla uczniów na projekty społeczne
  4. modyfikacja pkt. 6 poprzez dopisanie uwagi, że członkowie Komisji Stypendialnej nie pobierają wynagrodzenia za swoja pracę
   Wszelkie zmiany i modyfikacje zostaną przedstawione szczegółowo na obradach Walnego Zgromadzenia i poddane głosowaniu.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Zgromadzenia

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia drogą mailową.

Licząc na obecność większości Członków naszego Stowarzyszenia pozostaje z poważaniem.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie

Paulina Narimany-Kojour