Info

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół SŁOWAKA zaprasza na coroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół SŁOWAKA, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Dąbrowskiego 36 w dniu 29 maja 2019 o godz. 1800 – pierwszy termin, w przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania zwołane zostanie w tym samym miejscu Walne Zgromadzenie w drugim terminie na dzień 29 maja 2019 na godz. 1815 z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Przyjaciół Słowaka,
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
 • Wybór komisji skrutacyjnej,
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018,
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018,
 • Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, komisji rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
 • Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2019,
 • Dyskusja nad planem działalności Stowarzyszenia,
 • Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • Wolne wnioski,
 • Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, którzy zapomnieli o obowiązku zapłacenia składek członkowskich, że nasza składka od wielu lat nie uległa zmianie i wynosi 5 zł miesięcznie i można ją zapłacić na konto bankowe: Numer konta 81 1050 1243 1000 0022 0696 9467.