Info

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 roku o godzinie 17.30 (pierwszy termin).
W przypadku braku obecności połowy uprawnionych do głosowania drugi termin zostaje wyznaczony, zgodnie z zapisem w Statucie, na godzinę 17.45 w tym samym dniu.
Posiedzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w sali gimnastycznej w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie z zachowaniem obowiązującego w danym dniu reżimu sanitarnego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Przyjaciół Słowaka i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 7. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, Komisji rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 8. Przedstawienie planu działalności na rok 2022.
 9. Dyskusja nad planem działalności.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia zwrotnie, drogą mailową bez względu na decyzje o uczestnictwie w ebraniu.

Licząc na obecność większości Członków naszego Stowarzyszenia pozostaje z poważaniem.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka w Chorzowie
Paulina Narimany Kojour